Hotovo!   Vaše údaje boli odstránené z našej databázy
Chyba!  Formulár sa nepodarilo odoslať

Ochrana osobných údajov
Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Pracapopri.sk


Spoločnosť Martin Tomčala, IČO 40140717, so sídlom ČSA 2822/22, 024 04 Kysucké
Nové Mesto (ďalej len „Pracapopri.sk“), ako poskytovateľ software, IT riešení a
marketingu a prevádzkovateľ webového portálu www.pracapopri.sk, pri správe a
spracovaní osobných údajov svojich klientov a spolupracujúcich osôb plne rešpektuje
zásady ich ochrany a v súlade s platnými právnymi predpismi nižšie informuje subjekty
osobných údajov o ich právach, dôvodoch spracovania a ďalšími podstatnými
informáciami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov.
Spoločnosť Martin Tomčala sa v plnom rozsahu riadi pravidlami stanovenými
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016,
všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade
s týmto Nariadením prísne dodržuje všetky nastavené postupy.
Pokiaľ sa akákoľvek časť tohoto dokumentu bude zdať nezrozumiteľná alebo vyplynie-
potreba ďalšieho podrobnejšieho vysvetlenia niektorej problematiky súvisiacej so
spracovaním osobných údajov, je možné obrátiť sa na naši emailovou adresu:
info.pracapopri@gmail.com

Obsah

1. Správca osobných údajov a jeho identifikácia – kto to je.
2. Rozsah spracovania osobných údajov.
3. Doba, po ktorú sú osobné údaje spracované.
4. Kto má k osobným údajom prístup, komu sú poskytované.
5. Automatizované spracovanie osobných údajov.
6. Aké sú práva subjektov údajov.
7. Uplatnenie práv subjektov údajov – klientov spoločnosti Martin Tomčala.

1. Správca osobných údajov a jeho identifikácia – kto to je
Správcom je osoba, ktorá disponuje s osobnými údajmi subjektov údajov a zároveň
určuje účel a prostriedky ich spracovania. Spoločnosť Martin Tomčala je správcom
osobných údajov, keďže zhromažďuje osobné údaje záujemcov o porovnaní ponúk
práce na základe zadaných kritérií a ďalej pre týchto záujemcov zaisťuje možnosť

spracovania personálnej analýzy finančným špecialistom s cieľom rýchleho a
efektívneho vypracovania žiadosti o prácu.

Kontaktné údaje a totožnosť správcu:
Martin Tomčala, IČO: 40140717 so sídlom ČSA 2822/22, 024 04 Kysucké Nové
Mesto, e-mail: info.pracapopri@gmail.com, tel.: +421 907 983 359.
Poverenec pre ochranu osobných údajov nebol u Správcu menovaný. Správca nemá
zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení.

2. Rozsah a kategória spracovania osobných údajov.
Spoločnosť Martin Tomčala spracováva iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre
riadne poskytovanie služieb, plnenie zákonných povinností a tiež k ochrane záujmov
spoločnosti Martin Tomčala. Zhromažďujeme osobné údaje záujemcov o naše služby
alebo potenciálnych záujemcov, ktorí nám ku spracovaniu osobných údajov a k
osloveniu udelili súhlas.

Kategórie osobných údajov, ktoré spoločnosť Martin Tomčala spracováva:
a) identifikačné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska,
podpis, pri podnikateľských subjektoch IČO a adresa sídla,
b) kontaktné údaje – e-mailová adresa a telefónne číslo, adresa miesta bydliska –
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, podpis, pri podnikateľských
subjektoch IČO a adresa sídla,
c) sociodemografické údaje (vek, počet odpracovaných rokov) – tieto údaje
spoločnosť Martin Tomčala spracováva iba v prípade, keď si subjekt údajov sám
dobrovoľne zvolí možnosť rozšírených kritérií pre porovnanie práce na
webovom portáli www.pracapopri.sk, poskytnutie týchto údajov nie je povinné a
záleží iba na voľbe subjektu údajov, či má záujem o podrobnejší výsledok
porovnania práce.

Spracovanie osobných údajov bez nutnosti udelenia súhlasu:

a) pre účely zmluvného plnenia
- jedná sa o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov záujemca, ktorý má
záujem o služby spoločnosti Martin Tomčala, bez poskytnutia údajov nie

je možné zmluvný vzťah uzavrieť ani plniť práva a povinnosti zo zmluvy
plynúce,
- poskytnutie osobných údajov pre účely porovnania práce na základe
zadaných kritérií záujemcu je zmluvnou požiadavkou spoločnosti Martin
Tomčala, bez poskytnutia osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-
mail a telefónne číslo, spoločnosť Martin Tomčala porovnanie či
kalkuláciu práce nevykoná on-line,
- overením identity záujemcu je spoločnosť Martin Tomčala schopná od
seba filtrovať skutočných záujemcov o porovnanie či kalkuláciu práce od
neserióznych užívateľov, ktorí zahlcujú software fiktívnymi požiadavkami
a zaberajú kapacity spoločnosti Martin Tomčala, ktoré by inak mohli byť
poskytnuté skutočným záujemcom.
b) spracovanie na základe plnenia zákonných povinností
- spoločnosť Martin Tomčala spracováva také osobné údaje, pokiaľ mu
túto povinnosť prikazuje zákon.
c) spracovanie na základe oprávnených záujmov spoločnosti Martin Tomčala –
najmä pre účely obhajoby právnych nárokov spoločnosti Martin Tomčala

Spracovanie osobných údajov s udelením súhlasu záujemcu – za účelom ponuky práce:
- udelenie súhlasu záujemcom je dobrovoľné, zároveň však nevyhnutné, aby ho
mohol ďalej kontaktovať Sprostredkovateľ (Poradca) za účelom spracovania
individuálnej ponuky, pracovnej a personálnej analýzy a informovanie záujemcu
o práci podľa kritérií zadaných záujemcom do porovnávača práce na webovom
portáli www.pracapopri.sk,
- záujemca má možnosť svoj súhlas so spracovaním za účelom ponuky práce
udeliť elektronicky po vyplnení formulára pre porovnanie/kalkuláciu práce,
- na základe udeleného súhlasu pre účely ponuky práce môže byť záujemca
kontaktovaný formou e-mailové správy alebo telefonicky, ďalšia komunikácia
prebieha podľa preferencií záujemcu, na e-mailovú adresu môže byť záujemcovi
následne zaslaný odkaz pre sledovanie stavu jeho žiadosti o prácu,
- osobné údaje môžu byť za účelom spracovania ponuky práce poskytnutej
špecialistovi (ďalej len „Poradca“), ktorý má so Správcom uzavretú Zmluvu o
spolupráci a je oprávnený poskytovať a dojednávať so záujemcom finančné
služby,
- bez udeleného súhlasu nemôže byť záujemca informovaný ani kontaktovaný s
ponukou individuálnej práce, nemožno s ním o možnostiach dojednaní práce či
iného finančného produktu jednať, ponuka finančných produktov nemôže byť
viac spresňovaná,

- záujemca môže udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to písomne na adresu
info.pracapopri@gmail.com, písomne listom na adresu spoločnosti Martin
Tomčala –ČSA 2822/22, 024 04 Kysucké Nové Mesto, alebo prostredníctvom
formulára dostupného na webových stránkach www.pracapopri.sk

3. Doba, počas ktorej sú osobné údaje spracované.
Osobné údaje klientov spoločnosti Martin Tomčala spracováva po dobu, počas ktorej
svojim klientom poskytuje svoje služby alebo po dobu trvania zmluvy. Po ukončení
zmluvného vzťahu a po vysporiadaní všetkých záväzkov zo zmluvy vyplývajúcich a
inak s ňou súvisiacich uchováva spoločnosť Martin Tomčala osobné údaje klientov po
dobu nevyhnutne nutnú, ktorá je vyžadovaná podľa príslušných právnych predpisov,
napr. podľa zákona o účtovníctve, zákona o archívnictve a evidencii, zákona o dani z
pridanej hodnoty, atď. a podľa všeobecných i špeciálnych premlčacích lehôt.
U udelených súhlasov so spracovaním pre účely ponuky práce je doba uchovania
osobných údajov 3 roky od udelenia súhlasu.
Spoločnosť Martin Tomčala sa pri uchovávaní osobných údajov riadi zásadou
minimalizácie údajov, v okamžiku, keď odpadne účel spracovania osobných údajov
alebo uplynie doba, po ktorú je spoločnosť Martin Tomčala povinná osobné údaje
uchovávať, osobné údaje sú celkom vymazané zo systému, prípadne vhodným
spôsobom anonymizované. Osobné údaje tak nikdy nie sú spracovávané alebo
uchovávane dlhšie, než je nevyhnutne nutné.

4. Kto má k osobným údajom prístup, komu sú poskytované.
Osobné údaje klientom sú sprístupnené spoločnosti Martin Tomčala ako ich správcovi,
ďalej povereným zamestnancom spoločnosti Martin Tomčala a zmluvným
spracovateľom, s ktorými má spoločnosť Martin Tomčala uzavretú Zmluvu o
spracovaní osobných údajov, na základe ktorej sú títo zmluvní spracovatelia povinní
osobní údaje spracovávať v súlade s Nariadením. Zmluvnými spracovateľmi sú
predovšetkým finanční špecialisti, t. j. Poradcovia, poskytovatelia IT služieb, účtovníci
a daňoví poradcovia.
Osobné údaje spracovávané na základe udeleného súhlasu za účelom ponuky práce a
finančného produktu môžu byť v súlade s udeleným súhlasom poskytnuté/predané
inému správcovi, a to konkrétnemu finančnému špecialistovi (ďalej len „Poradca“),
ktorý má so spoločnosťou Martin Tomčala uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a podľa
zákona č. 257/2016 Zb., zákon o spotrebiteľskom úvere, je oprávnený poskytovať a
dojednávať so subjektových údajov finančné služby.
Spoločnosť Martin Tomčala svojim klientom garantuje, že osobné údaje, ktoré
spracováva na základe udeleného súhlasu za účelom ponuky práce a finančného
produktu, nie sú v žiadnom prípade predávané žiadnym externým call centrám ani
marketingovým spoločnostiam zaisťujúcim najrôznejšie marketingové kampane, vždy

sa jedná o konkrétnu osobu finančného špecialistu, ktorí je zmluvným partnerom
spoločnosti Martin Tomčala.

5. Automatizované spracovanie osobných údajov.
Súčasťou poskytovania služieb spoločnosti Martin Tomčala je i automatizované
spracovanie osobných údajov. Pri automatizovanom spracovaní osobných údajov sú
používané automatické informačné systémy, napr. elektronické kalkulačky, software,
IT aplikácie. Cieľom automatizovaného spracovania osobných údajov je rýchle a
individuálne poskytnutie služby podľa špecifických požiadaviek a potrieb klientov.

Súbory „cookies“
Pre správnu funkciu webových stránok je niekedy nevyhnutné umiestniť malé dátové
súbory, označované ako tzv. „cookies“, na zariadení, z ktorého si návštevník webovú
stránku prehliada.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na počítač alebo
mobilné zariadenie návštevníka webových stránok v okamžiku, kedy tieto stránky
začne využívať. Stránky si tak na určitú dobu môžu zapamätať preferencie a úkony
návštevníka, ktoré na nich vykonali (napr. zapamätanie veľkosti písma, jazyk,
prihlasovacie údaje a iné zobrazovacie preferencie), takže tieto údaje návštevník
nemusí zadávať znovu a preskakovať z jednej stránky na druhou.
Webový server, ktorý spravuje webové stránky spoločnosti Martin Tomčala
www.pracapopri.sk, zasiela na osobný počítač subjektu, ktorý navštívi tieto webové
stránky súbory „cookies“, pokiaľ návštevník prijímanie týchto súborov povolil vo
svojom internetovom prehliadači. Jedným z dôvodov využitia súborov „cookies“ je
pomoc pri zhromažďovaní štatistických údajov o návštevnosti webových stránok,
pričom tieto údaje nikdy nie sú spojené s osobnými údajmi návštevníka. Návštevník
má možnosť prijímania súborov „cookies“ zakázať vo svojom internetovom
prehliadači.

6. Aké sú práva subjektov údajov.

a) Právo na informácie týkajúce sa spracovávania osobných údajov
Každý subjekt spracovávaných osobných údajov má právo poznať totožnosť a
kontaktné údaje na správcu osobných údajov, jeho zástupcu i na prípadných
poverencov pre ochranu osobných údajov, ďalej má právo poznať účel a právny
základ spracovania osobných údajov, právo poznať príjemcu alebo kategórie
príjemcov osobných údajov, informácie o predaní osobných údajov do tretích
zemí, dobu uloženia osobných údajov, informácií o práve na odvolanie súhlasu a
o ďalších právach subjektov údajov, možnosť podať sťažnosť na Úrade na
ochranu osobných údajov, informácii, či je poskytovanie osobných údajov

zákonné či zmluvná požiadavka, informovanie o automatizovanom rozhodovaní
a profilovaní.
b) Právo na prístup k osobným údajom
Právo klienta požadovať od spoločnosti Martin Tomčala, ako správcu,
potvrdenie, či jeho osobné údaje sú či nie sú spracovávané. Pokiaľ spracovávané
sú, tak má klient, ako subjekt údajov, právo získať prístup k týmto osobným
údajom a k informáciám o účele ich spracovania, kategóriách dotknutých
osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sú, boli alebo
majú byť osobné údaje sprístupnené, dobu spracovania osobných údajov,
existencie práva požadovať opravu, výmaz, obmedzenie a možnosti vzniesť
námietku proti spracovaniu, informácie o práve podať sťažnosť na Úrade pre
ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie, či
dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu osobných údajov,
informácie o zárukách pri predávaní osobných údajov do tretích zemí alebo
medzinárodným organizáciám.
Subjekt údajov má právo požadovať od spoločnosti Martin Tomčala kópie
spracovávaných osobných údajov.
Pri opakovaných a zjavne neprimeraných žiadostiach je spoločnosť Martin
Tomčala oprávnená účtovať klientom primeraný poplatok na úhradu
administratívnych nákladov za vypracovanie kópie.
Uplatnenie tohoto práva môžu subjekty údajov uplatniť okrem zaslania písomnej
žiadosti na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu spoločnosti Martin Tomčala,
také formou online formulára, ktorý je dostupný na webových stránkach
spoločnosti Martin Tomčala www.pracapopri.sk.
c) Právo na opravu osobných údajov
Subjekt údajov má právo žiadať, aby spoločnosť Martin Tomčala bez
zbytočného odkladu opravila nepresné a doplnila neúplné osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú. Základom uplatnenia tohoto práva je správa skutočnosti vedúca k
oprave či doplneniu spoločnosti Martin Tomčala.
d) Právo na výmaz osobných údajov
V prípadoch, kedy pominul účel spracovania osobných údajov, bol odvolaný
súhlas ku spracovaniu osobných údajov a v ďalších prípadoch, ktoré sú podrobne
uvedené v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nariadenia, je spoločnosť Martin Tomčala
na základe Vašej žiadosti povinná osobné údaje žiadajúceho klienta zmazať.
Pokiaľ však nie je splnená zákonná podmienka pre výmaz, má spoločnosť Martin
Tomčala právo si osobné údaje ponechať.
Uplatnenie tohoto práva môžu subjekty údajov uplatniť okrem zasielania
písomnej žiadosti na adresu sídla alebo na e-mailovú adresu spoločnosti Martin
Tomčala, tiež formou online formulára, ktorý je dostupný na webových
stránkach spoločnosti Martin Tomčala www.pracapopri.sk.
e) Práva na obmedzenia spracovania osobných údajov
Na žiadosť klienta je spoločnosť Martin Tomčala povinná obmedziť spracovanie
jeho osobných údajov len na najnutnejšie zákonné dôvody, pokiaľ sú splnené
podmienky podľa čl. 18 Nariadení. Vo všeobecnej rovine možno toto právo
uplatniť v prípadoch, kedy nie je jasné, či a kedy sa budú musieť osobné údaje
odstrániť.

f) Právo vznesenia námietky proti spracovanie osobných údajov
V prípadoch, kedy klient zistí, že spoločnosť Martin Tomčala spracováva jeho
osobné údaje v rozpore so zákonom alebo v rozpore s ochranou súkromného a
osobného života klienta, má právo obrátiť sa priamo na spoločnosť Martin
Tomčala s touto námietkou, aby došlo k čo najrýchlejšiemu odstráneniu
závadného stavu alebo k dostatočnému zdôvodneniu vzniknutej situácie.
Námietky možno vznášať i proti automatizovanému rozhodovaniu/profilovaniu.
g) Právo na prenesenie údajov
Klient môže požadovať, aby jeho osobné údaje, ktoré spoločnosti Martin
Tomčala udelil, boli predané inému správcovi podľa požiadavky klienta. Osobní
údaje budú prenesené v bežne používanom zodpovedajúcom formáte, ak nebude
požiadavke klienta brániť zákonná či iná prekážka.
h) Právo podať podnet/sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov
S akýmkoľvek podnetom či sťažnosťou týkajúcou sa spracovania osobných
údajov sa klient môže obrátiť priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov, ako
na dozorný orgán.

7. Uplatnenie práv subjektov údajov – klientov spoločnosti Martin Tomčala.
Jednotlivé práva uvedené v čl. 6 tohoto informačného dokumentu môžu subjekty
údajov uplatniť u správcu, spoločnosti Martin Tomčala buď e-mailovou správou na
adresu: info.pracapopri@gmail.com alebo písomne listom na adresu spoločnosti Martin
Tomčala – ČSA 2822/22, 024 01 Kysucké Nové Mesto. V prípade uplatnenia práva na
prístup k informáciám, práva na výmaz a práva na odvolanie súhlasu má subjekt údajov
možnosť podať žiadosť tiež prostredníctvom online formulára dostupného na webovej
stránke www.pracapopri.sk.
Žiadosti subjektov údajov je spoločnosť Martin Tomčala povinná vyriešiť najneskôr v
lehote 1 mesiaca odo dňa prijatia žiadosti. V odôvodnených prípadoch najmä s
ohľadom na rozsah žiadosti je spoločnosť Martin Tomčala oprávnená lehotu na
vyjadrenie predĺžiť na 2 mesiace, o nutnosti predĺženia spoločnosť Martin Tomčala
subjekt údajov včas informuje.

Dokument je pravidelné aktualizovaný, dátum poslednej aktualizácie 15.07.2018.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujem spoločnosti Martin Tomčala, IČO: 10140717, so sídlom ČSA
2822/22, 024 04 Kysucké Nové Mesto, zastúpená: Martin Tomčala, email:
info.pracapopri@gmail.com (ďalej len „Správca“) súhlas so spracovaním osobných
údajov v rozsahu:
 meno a priezvisko
 emailová adresa
 telefónne číslo
 adresa trvalého bydliska
 vek žiadateľa
 mesačný príjem
 mesačné splátky úveru
 členovia domácnosti
 počet žiadateľov
 platobné história
(ďalej len „Osobné údaje“)
za účelom:
Osobné údaje budú použité za účelom zasielania informácií, produktov, služieb,
noviniek a aktualít týkajúcich sa finančného trhu t. j. newsletterov a ďalej ku
spracovaniu ponuky finančných produktov podľa kritérií zadaných subjektom
údajů do porovnávača / kalkulačky práce na webovom portáli Správcu
http://www.pracapopri.sk, ku kontaktovaniu subjektu údajov e-mailom či
telefonicky a k ďalšiemu jednaniu o práci a finančných produktoch s finančným
špecialistom.
Osobné údaje sú spracovávane 3 roky a môže na základe ich spracovania
dochádzať k automatizovanému spracovaniu či profilovaniu.
Osobné údaje môžu byť za účelom spracovania ponuky finančného produktu
poskytnuté / predané inému správcovi, a to finančnému špecialistovi (ďalej len
„Poradca“), ktorý má so Správcom uzavretú Zmluvu o spolupráci a je
oprávnený poskytovať a dojednávať so subjektom údajov finančné služby.
Ďalej beriem na vedomie, že tento súhlas udeľujem slobodne a dobrovoľne a
môžem ho kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie zaslanej na adresu
Správcu alebo na e-mailovú adresu info.pracapopri@gmail.com, a to i pred uplynutím
doby, na ktorú som súhlas udelil/(a). Odvolaním tohoto súhlasu nie je dotknutá
zákonnosť spracovania osobných údajov v dobe pred odvolaním súhlasu.
Viac informácií o spracovaní mojich osobných údajov je uvedené v informačnom
dokumente, ktorý je k dispozícii na webovej adrese www.pracapopri.sk. V prípade
otázok týkajúcich sa spracovania mojich osobných údajov sa môžem obrátiť na
správcu osobných údajov, a to prostredníctvom emailovej adresy
info.pracapopri@gmail.com.
Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky PracaPopri.sk


1. Úvod
1.1 Martin Tomčala, IČO 40140717, so sídlom ČSA 2822/22, 024 04 Kysucké Nové
Mesto, je poskytovateľom softwaru, IT riešení a marketingu a prevádzkuje web
www.pracapopri.sk svojim zmluvným partnerom (odberateľom, zmluvným poradcom),
služby poskytuje za nižšie uvedených podmienok. Web www.pracapopri.sk a služby s
ním súvisiace slúžia k sprostredkovaniu obchodných príležitostí (kontaktov), dopytu a
ponúk a sprístupňuje kontakty za účelom nadviazania spolupráce pre Užívateľov.
Dopytom sa rozumie odoslaná štruktúrovaná požiadavka od užívateľa s cieľom získať
všeobecné informácie ohľadom možnosti spolupráce a vďaka prepojeniu
(telefonickému i osobnému) so sprostredkovateľmi a poradcami.
1.2 Martin Tomčala poskytuje software, informačný systém (Pracapopri) a
marketingové služby. Tieto služby sú poskytované odberateľom (zmluvným
partnerom). Rovnako tak celý web je prevádzkovaný na základe zmluvne daného
vzťahu pre odberateľov. Týmito odberateľmi (zmluvnými partnermi) sú spoločnosti
alebo jednotlivé osoby podnikajúce v oblasti finančného sprostredkovania s
oprávnením sprostredkovávať finančné služby vo všetkých sektoroch finančného
sprostredkovania v registroch NBS. Tieto subjekty sú držitelia potrebných licencií pre
sprostredkovateľskú činnosť a sú registrovaní v Slovenskej národnej banke. Teda
spoločnosť Martin Tomčala iba poskytuje software, ktorý spravuje, tiež doménu
www.pracapopri.sk a poskytuje odberateľom marketingové riešenie na mieru.
1.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú základné
pravidlá, ktorými sa budú riadiť všetky vzťahy vzniknuté medzi Poskytovateľom a
Užívateľom.

2. Definície Pojmov
2.1 „Poskytovateľ“ znamená spoločnosť Martin Tomčala, IČO 40140717, so sídlom
ČSA 2822/22, 024 04 Kysucké Nové Mesto, prevádzkujúci webové stránky
www.pracapopri.sk pre svojich odberateľov softwaru (zmluvných partnerov).
2.2 „Užívateľ“ znamená Záujemcu, Makléra a akúkoľvek inú osobu využívajúcu
služby na Portáli Poskytovateľa.
2.3 „Portál“ znamená webové rozhranie dostupné na adrese www.pracapopri.sk, ktoré
umožňuje združovať ponuky a dopyt pracovných ponúk a sprístupňuje kontakty
jednotlivých subjektov.

2.4 „Maklér“ znamená, fyzická osoba podnikajúca alebo zamestnanec právnickej
osoby, zaoberajúci sa sprostredkovaním práce v prospech Záujemcu.
2.5 „Poradca alebo Sprostredkovateľ“ znamená fyzická osoba podnikajúca v rámci
aktivít, vybraných zmluvných odberateľov, teda maklérskych a poradenských
spoločností, so špecializáciou na finančné sprostredkovanie.
2.6 „Záujemca“ znamená koncový zákazník, vyhľadávajúci informácie o pracovnej
ponuke alebo žiadajúci o prepojenie s finančným sprostredkovateľom, ktorého údaje
poskytol Maklér prostredníctvom Portálu Poradcom, alebo ktoré uviedol do Portálu
sám.
2.7 „Práca“ znamená spolupráca, zmluva o spolupráci, ponuka práce alebo dohoda
o spolupráci, o ktorej poskytuje bližšie informácie príslušný Poradca špecializujúci sa
na oblasť pracovných ponuk.
3. Účel Portálu
3.1 Účelom Portálu je na jednej strane združovať Poradcov a prepojovať so
Záujemcami. Na druhej strane združovať dopyt Záujemcov a Maklérov o získanie
bližších informácií ohľadne práce. Účelom Portálu je ďalej umožniť rýchlejšie získanie
kontaktov na osobu poskytujúcu informácie ohľadne práce. Všetky informácie
publikované na tomto webe Poskytovateľom sú určené výhradne k študijným a
informatívnym účelom.
4. Registrácia Užívateľa
4.1 Záujemca osobne alebo prostredníctvom Makléra zadá do formulára dostupného na
Portáli podstatné a osobné údaje pre orientačné porovnanie práce. Týmito údajmi sú –
meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, typ práce, dĺžka pracovnej doby
a pracovné skúsenosti.
4.2 Pre získanie výsledku porovnávača sa Užívateľ musí zoznámiť s týmito VOP.
Vyjadrenie súhlasu prostredníctvom políčka „súhlasím s VOP“ je nevyhnutnou
podmienkou pre užívanie Portálu.
4.3 Užívateľ je oprávnený poskytnúť Poskytovateľovi dobrovoľne svoj súhlas so
spracovaním osobných údajov za účelom ponuky práce (ďalej len „Súhlas so
spracovaním“), a to elektronicky zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním
osobných údajov“. Na základe udeleného súhlasu môže byť Záujemca kontaktovaný
Poradcom s individuálnou ponukou práce či iného finančného produktu podľa kritérií
zadaných Záujemcom v porovnávači práce. Udelenie tohto súhlasu je podmienkou, aby
Záujemca mohol byť informovaný a kontaktovaný Poradcom s konkrétnou ponukou
práce či iným finančným produktom na mieru a aby o možnostiach dojednania práce s
Poradcom mohol ďalej jednať.
4.4 Užívateľ prehlasuje, že údaje uvedené vo formulári, sú údaje pravdivé.

4.5 Okamihom dokončenia registrácie, t. j. odsúhlasením týchto VOP a odoslaním
zadaných údajov stlačením príslušného tlačidla pre vyhľadávanie práce podľa
zvolených kritérií, je založený zmluvný vzťah medzi Záujemcom a Poskytovateľom.
4.6 Práva a povinnosti ostatných Užívateľov spojených s registráciou sú upravené
čiastkovými zmluvami uzavretými s Poskytovateľom.

5. Pravidlá poskytovania služby
5.1 Užívateľ je oprávnený na základe uskutočnenej registrácie listovať všeobecnými
informáciami zaoberajúcimi sa tematikou práce.
5.2 Užívateľ dokončením registrácie a udelením Súhlasu so spracovaním súhlasí so
skutočnosťou, že ním zadané osobné údaje je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť
svojim zmluvným partnerom v súlade s udeleným Súhlasom so spracovaním.
5.3 V prípade, že registráciu v prospech Záujemcu uskutočnil Maklér, tak tento
prehlasuje, že je oprávnený nakladať s osobnými údajmi Záujemcu, a že na výzvu
Poskytovateľa je schopný predložiť súhlas s používaním s osobnými údajmi Záujemcu.
Tiež Maklér má rovnako s Poskytovateľom uzavretú zmluvu o spracovaní osobných
údajov, na základe ktorej je Poskytovateľ oprávnený údaje Záujemcu spracovávať.
5.4 Webový server, ktorý spravuje webové stránky www.pracapopri.sk, zasiela na
osobný počítač Užívateľa, ktorý navštívi tieto webové stránky súbory „cookies“
(textové súbory, ktoré server umiestňuje do počítača Užívateľa webových stránok a
ktoré pri každej ďalšej návšteve webových stránok Užívateľom získava späť na server),
pokiaľ Užívateľ prijímanie týchto súborov povolil vo svojom prehliadači webových
stránok. Jedným z dôvodov využitia súborov „cookies“ je pomoc pri zhromažďovaní
štatistických údajov o návštevnosti webových stránok, pričom tieto údaje nikdy nie sú
spojené s osobnými údajmi Užívateľa.
5.5 Prijímanie súborov „cookies“ podľa predchádzajúceho odstavca môže Užívateľ
zakázať vo svojom prehliadači webových stránok.

6. Zodpovednosť poskytovateľa
6.1 Poskytovateľ neodpovedá za činnosť Užívateľov v súvislosti s využívaním služieb
Portálu ani za spôsob jeho požívania. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné
zneužitie týchto služieb Užívateľmi, Poradcami či tretími osobami. Poskytovateľ
nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté Užívateľom či tretím osobám v dôsledku
užívania či naopak nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v súvislosti s nimi.
Poskytovateľ neodpovedá za plnenie povinností v rámci záväzkov vzniknutých medzi
Užívateľmi a Poradcami.

6.2 Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ objektívne nemôže zaručiť
stopercentnú funkčnosť ani bezchybnosť fungovania služieb Portálu, a to s ohľadom na
technickú náročnosť procesov, ktoré v rámci Portálu prebiehajú.

7. Vybavovanie sťažností Užívateľov
7.1 Vybavovanie sťažností Užívateľov zaisťuje Poskytovateľ prostredníctvom
elektronickej adresy info.pracapopri@gmail.com.

8. Ceny a poplatky
8.1 Využívanie všetkých možností a služieb Portálu Užívateľom je úplne zadarmo.

9. Služba „Klient hľadá klienta“
9.1 Záujemca je oprávnený odporučiť služby Poskytovateľa prostredníctvom tlačidla
„Odporučiť priateľa“ iným potenciálnym Záujemcom (ďalej len „potenciálny klient“),
ktorí by využívali služby Portálu, predovšetkým potom svojim známym, priateľom,
rodine, atď.
9.2 Odporučenie potenciálneho klienta Záujemca prevedie pomocou zadania
kontaktných údajov na svoju osobu zadaním mena, priezviska, telefonického kontaktu
a prípadne e-mailovú adresu a následne uvedie meno, priezvisko a telefonický kontakt
na potenciálneho klienta, ktorému chce služby Poskytovateľa odporučiť. Uvedením
kontaktných údajov na potenciálneho klienta Záujemca prehlasuje, že k poskytnutiu
týchto údajov je potenciálnym klientom splnomocnený.
9.3 Za odporučenie potenciálneho klienta a splnenie podmienok uvedených v odst. 9. 4
týchto VOP náleží Záujemcovi odmena vo forme poukážky na nákup tovaru a služieb v
hodnote 20,- EUR, pričom konkrétnu špecifikáciu poukážky Záujemcovi oznamuje
Poskytovateľ prostredníctvom Poradcu po splnení podmienok podľa odst. 9.4 týchto
VOP.
9.4 Nárok na odmenu Záujemcovi vzniká po splnení nasledujúcich podmienok:
- k poskytnutiu kontaktu potenciálneho klienta Poskytovateľovi je Záujemca
splnomocnený, pričom kontakt na potenciálneho klienta zadaný Záujemcom
musí byť pravdivý, úplný, presný a správny, pričom tieto skutočnosti
Poskytovateľ ďalej overuje telefonickým kontaktovaním potenciálneho klienta,
- potenciálny klient musí Poskytovateľovi po overení údajov podľa
predchádzajúceho bodu udeliť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za
účelom spracovaním ponuky Práce,

- potenciálny klient musí v rámci nadväzujúcich jednaní s Poradcom uzavrieť
zmluvu o spolupráci.
9.5 Pri splnení podmienok uvedených v odst. 9.4 týchto VOP je Záujemcova odmena
vo forme poukážky odovzdaná osobne alebo prípadne poslaná na jeho doručovaciu
adresu, ktorú oznámi Poskytovateľovi prostredníctvom Poradcu.

10. Práva a povinnosti
10.1 Užívateľ prehlasuje že
- ak je Užívateľom Maklér, prehlasuje, že je splnomocnený k jednaniu za
Záujemcu a bol mu poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov
Záujemcu pre účely užívania Portálu a spracovania ponuky Práce,
- je plne spôsobilý k právnemu jednaniu, a to predovšetkým s ohľadom na svoj
vek,
- nebol zbavený spôsobilosti k právnemu jednaniu, ani mu táto nebola
obmedzená v rozsahu znemožňujúcom mu vyslovenie súhlasu s týmito VOP,
- všetky údaje, ktoré o sebe pri registrácii poskytol, sú pravdivé, úplné, presné a
správne,
- že sa zoznámil s textom týchto VOP a s týmito súhlasí,
- na základe udeleného Súhlasu so spracovaním je zoznámený so skutočnosťou,
že ním poskytnuté údaje môže Poskytovateľ predať/poskytnúť Poradcom,
- pokiaľ zistí zneužitie svojich identifikačných údajov, okamžite toto oznámi
Poskytovateľovi.
10.2 Poskytovateľ je
- oprávnený na základe udeleného Súhlasu so spracovaním predať poskytnuté
identifikačné údaje Poradcovi,
- kedykoľvek pozastaviť činnosť Portálu.
10.3 Poskytovateľ prehlasuje, že
- nie je koncovým dodávateľom práce,
- poskytuje v rámci Portálu priestor pre získanie všeobecných informácií
týkajúcich sa témy Práce podľa kritérií Záujemcu. Tieto informácie sú iba
orientačné a slúžia výhradne ku študijným účelom. Poskytovateľ prepojuje
Užívateľa pre získanie bližších informácií o Práce s Poradcom.

10.4 Bližšia špecifikácia práv a povinností Makléra a Poradcu je zahrnutá v zvlášť
uzatváraných zmluvách.

11. Ochrana osobných údajov
11.1 Ochrana osobných údajov Záujemcu, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v
súladu s pravidlami stanovenými Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov
(ďalej len „Nariadení“).
11.2 Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosti Martin Tomčala v súlade s
Nariadením sú dostupné na webovej stránke Poskytovateľa www.pracapopri.sk.

12. Záverečné ustanovenia
12.1 Komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľom, Poradcom a prípadnými
tretími osobami prebieha výhradne prostredníctvom emailu, na emailovej adrese
Poskytovateľa info.pracapopri@gmail.com.
12.2 Právom rozhodným pre všetky prípadné spory vzniknuté z tohoto zmluvného
vzťahu je právny poriadok Slovenskej republiky.
12.3 Všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou budú rozhodované s
konečnou platnosťou Rozhodcovským súdom pri Hospodárskej komore Slovenskej
republiky a Agrárnej komore Slovenskej republiky podľa jeho poriadku jedným
rozhodcom menovaným predsedom Rozhodcovského súdu.
12.4 Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane,
namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému
ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia
nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky VOP vyžadujú
písomnú formu, pričom o ich zmene bude objednávateľ informovaný prostredníctvom
oznámenia na Portáli.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.7.2018.