20 mýtov o finančných poradcoch


 1. Je ich veľa
 2. Sú to zlodeji
 3. Ide im len o prachy
 4. Je to pyramída
 5. Sú to podvodníci
 6. Otravujú ľudí
 7. Je to sekta
 8. Klamú ľudí
 9. Sú to karieristi
 10. Sú to „poisťováci“
 11. Na klientovi im nezáleží
 12. Sú to „nagelovaní“ frajeri
 13. Robí alebo robil to už každý
 14. Presviedčajú ľudí a vytvárajú na nich tlak
 15. Ľudia ich nemajú radi, lebo si myslia, že poradcovia žijú z ich platieb
 16. Tvária sa veľmi múdro, pritom nič nevedia
 17. Pýtajú za svoje služby peniaze
 18. Tvária sa ako podnikatelia, ale majú prázdnu peňaženku
 19. Nie sú to odborníci
 20. Začnú, poradia v rodine a skončia

Ak ťa ešte niečo napadlo, napíš mi na môj email: tomcalamato@gmail.comSpäť na články